Правила
Ти си овде: Албуми › Правила

Правила:

  • На албумите на Top.mk е забрането да се додаваат еротски или порнографски слики
  • Слики што содржат расизам, насилство или други недозволени работи не се дозволени.
  • Ако не поседувате авторски права на сликите не ги додавајте.
  • Ако не ги почитувате правилата вашиот албум ќе биде избришан, при повторно нарушување - акаунтот ќе ви биде затворен.
  • Сопственикот на профилот е одговорен за непочитувањето на правилата.
  • Коментарите во албумите треба исто така да се во рамките на правилата на сајтот. Акаунтите на нарушителите ќе бидат затворени, а коментарите избришани.
  • Ако некој од албумите, сликите или коментарите не е по правилата на сајтот ве молиме изберете "соопшти за неправилности" под сликата. Модераторите на Top.mk ќе ја прочитаат поплаката и доколку е потребно ќе реагираат на соодветниот начин. Тие можат да носат решенија што е правилно, а што не на сајтот.